Algemene voorwaarden

door | mrt 21, 2019 | 0 Reacties

Deze algemene voorwaarden dateren van juni 2018

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Extern Examen: een examen voor een Opleiding anders dan een OAB Dekkers-examen zoals bedoeld in artikel 8, en dat geen deel uitmaakt van de betreffende Opleiding. Incompany-/Maatwerkopleiding: een Opleiding die OAB Dekkers verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers. Klant: (i) elke particulier die bij OAB Dekkers een Opleiding afneemt of (ii) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij OAB Dekkers een Incompany-/Maatwerkopleiding afneemt. Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door OAB Dekkers beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding. Afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke btw-regime als bedoeld in artikel 11 lid 5.

Studiemateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Opleiding: een door OAB Dekkers verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. OAB Dekkers verzorgt een Opleiding in de vorm van een Incompany-/Maatwerkopleiding of een Opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs: de prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen. Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen OAB Dekkers en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door OAB Dekkers, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant. Website: de website van OAB Dekkers: www.oabdekkers.nl.

Artikel 2 – CRKBO, CEDEO

OAB Dekkers is erkend door CRKBO en CEDEO

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van OAB Dekkers en op alle door OAB Dekkers gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. OAB Dekkers wijst de toepasselijkheid van de algemener voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen OAB Dekkers en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal OAB Dekkers een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen OAB Dekkers en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Artikel 4 – Aanbod

 1. OAB Dekkers brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
  2. wanneer de Opleiding start;
  3. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
  4. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
  5. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  6. de wijze van betaling;
  7. de duur van de Studieovereenkomst.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van OAB Dekkers. Op verzoek van de Klant zal OAB Dekkers een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  1. de identiteit en het adres van OAB Dekkers, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
  2. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;
  3. de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 5 – Studieovereenkomst

 1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met OAB Dekkers aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats via het inschrijfformulier per e-mail via het door OAB Dekkers verstrekte digitale inschrijfformulier, of via het inschrijfformulier op de Website.
 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer OAB Dekkers de inschrijving voor een opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop OAB Dekkers schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde bij totstandkoming van de Studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Studieovereenkomst tot stand.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. OAB Dekkers is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zicht aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is OAB Dekkers gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van OAB Dekkers. OAB Dekkers kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 – Annulering Opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van OAB Dekkers onvoldoende is, staat het OAB Dekkers vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien OAB Dekkers en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de gevolgde opleidingsonderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend via het herroepingsformulier op de Website of anderszins schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door OAB Dekkers van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van ?deoo? hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat OAB Dekkers gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 10% van de Prijs met een minimum van EUR 50,-;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 25% van de Prijs;
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs;
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: de totale Prijs.
 4. In geval de Klant een Opleiding annuleert nadat deze door OAB Dekkers is verplaatst op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 6, geldt dat OAB Dekkers gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang? van de verplaatste Opleiding: 50% van de Prijs;
  2. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste Opleiding: de totale Prijs.
 5. In geval de Klant een Opleiding annuleert nadat deze door OAB Dekkers is gewijzigd is op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, geldt dat OAB Dekkers gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Opleiding: 50% van de Prijs van de Opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de Prijs voor de gewijzigde? Opleiding meer bedraagt dan de Prijs voor de oorspronkelijke Opleiding, in welk geval 50% van de Prijs van de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht;
  2. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Opleiding: de totale Prijs van de Opleiding waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale Prijs voor de gewijzigde Opleiding meer bedraagt dan de totale Prijs voor de oorspronkelijke Opleiding, in welk geval de totale Prijs voor de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht.
 6. Annulering door de Klant van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat OAB Dekkers met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan OAB Dekkers. Als moment van ontvangst door OAB Dekkers van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door OAB Dekkers. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.
 7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 geldt dat OAB Dekkers gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 7: 20% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst 25%van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst 50% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

 

Artikel 7 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding Overeenkomst op Afstand

 1. De Klant heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan OAB Dekkers terug te zenden. OAB Dekkers is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst

 1. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan OAB Dekkers betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 4 en 5, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Opleiding geldt dat alleen restitutie van het door de Klant aan OAB Dekkers betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het opleidingsjaar waarin tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Opleiding waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende opleidingsjaren van de Opleiding. In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan OAB Dekkers verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) Opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals portfoliobegeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
 3. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Prijs van een Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van OAB Dekkers en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat OAB Dekkers een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voorzover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.

Wijzigen Opleiding

 1. OAB Dekkers kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding wijzigen naar een andere Opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Opleiding ligt uitsluitend bij OAB Dekkers zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-), exclusief btw, bij de Klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van OAB Dekkers tot het wijzigen van de Opleiding deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen. Een Incompany-/ Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
 2. OAB Dekkers behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.
 3. OAB Dekkers behoudt zich het recht voor de in de Studieovereenkomst aangepaste groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

 

Artikel 9 – Betaling

 1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan OAB Dekkers of factuur. De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan een door OAB Dekkers aan te wijzen (groeps)vennootschap. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door OAB Dekkers, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd. Voor betaling in termijnen wordt een opslag in rekening?? gebracht.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. OAB Dekkers streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verzenden. OAB Dekkers hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan OAB Dekkers te hebben voldaan.
 5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt OAB Dekkers de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen de termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere toelichting in gebrekestelling in verzuim.
 6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die OAB Dekkers moet maken om het aan OAB Dekkers toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling kan OAB Dekkers de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 8. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en/of de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan OAB Dekkers op grond van de Studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

 

Artikel 10 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de? Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een Opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de? schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig? legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van, OAB Dekkers te tonen.

 

Artikel 11 – Prijs

 1. De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die Opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door OAB Dekkers worden doorberekend aan de Klant.
 3. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 11 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.
 4. Alle door OAB Dekkers genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 5. OAB Dekkers zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid OAB Dekkers

 1. In het geval dat OAB Dekkers aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van OAB Dekkers geldt het voorgaande niet.
 2. OAB Dekkers is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.
 3. OAB Dekkers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure ofenig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. OAB Dekkers is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor OAB Dekkers verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van OAB Dekkers of die door OAB Dekkers zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

 

Artikel 13 – Levering Onderwijsmateriaal

 1. OAB Dekkers levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.
 2. Alle door OAB Dekkers gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan OAB Dekkers bekend waren. OAB Dekkers aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 3. OAB Dekkers is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.
 4. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

 

Artikel 14 – Uitval docent/examenbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal OAB Dekkers – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal OAB Dekkers de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende OAB Dekkers-examen alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. OAB Dekkers zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

 

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid

OAB Dekkers, zijn personeel en/of voor OAB Dekkers werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. OAB Dekkers conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 16 – Persoonsgegevens

OAB Dekkers verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van OAB Dekkers. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door OAB Dekkers.

 

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door OAB Dekkers verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij OAB Dekkers. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van OAB Dekkers.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan OAB Dekkers verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

 

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door OAB Dekkers worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

 

Artikel 19 – Geschillenregeling

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en OAB Dekkers over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door OAB Dekkers te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door OAB Dekkers aanhangig worden volgens de klachtenregeling beschreven op de website van OAB Dekkers.
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij OAB Dekkers heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is geen vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is OAB Dekkers aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer OAB Dekkers een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet OAB Dekkers eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. OAB Dekkers dient daarbij aan te kondigen dat OAB Dekkers zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. De beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Vul je emailadres en je naam in

om de  casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!

Vul je emailadres en je naam in

om de casestudy te bekijken

You have Successfully Subscribed!